(Strategic Planning for Business Success) Seminar & Workshop ၿပိဳင္ပြဲ' က်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၊ ၃ ရက္ (တနလၤာေန႔) ၊ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ မွ ၃း၃၀ နာရီ အထိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ International Business Centre (IBC) တြင္ ' (Strategic Planning for Business Success) Seminar & Workshop ၿပိဳင္ပြဲ ' ကို Myanmar Search International (MSI) Education Consultancy ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွႀကီးမွဴး ၿပီးထုိင္းႏုိင္ငံရွိအေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ေက်ာင္းခြဲ Webster University ႏွင့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္။
nim1.jpg

Nanyang Institute of Management (NIM)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ႔တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ NIM သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ Council of Private Education , Singapore Quality Private Education Organisation , Edu Trust Registered ႏွင့္ ISO 9001 : 2008 certified တြင္ ပုဂၢလိက ပိုင္ ပညာေရးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ - ခုႏွစ္ အတြက္ေကာက္ယူေသာ ပညာေရးစစ္တမ္း Jobs Central အရ Nanyang Institute of Management သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ - ၇ တြင္ရွိေသာ Most Preferred Private Education Institute လည္းျဖစ္သည္။  

ၾသစေၾတးလ်ေထာက္ပံ႔ထားေသာ Federation University မွ MBA ဘြဲ႔ကုိစင္ကာပူနုိင္ငံNanyangတြင္သင္ယူနုိင္ျပီ

Nanyangတကၠသိုလ္သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ပုဂၢလိကတတၠသုိလ္မ်ားတြင္ Ranking TOP 10 စာရင္း၀င္တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္သည္႔အျပင္စင္ကာပူနုိင္ငံ၏ Edu -Trust ကုိရရွိထားေသာေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထုိNanyangတကၠသုိလ္တြင္MBA အျပင္ Tourism and Hospitality Management/ Construction Engineering/ Management ဘာသာရပ္မ်ားနွင္႔ စီးပြားေရးနွင္႔သက္ဆုိင္ေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဘ႔ြဲၾကိဳ/ ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းမ်ားကုိလဲတက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ Nanyangတကၠသုိလ္ရွိ MBA သည္ Federation University Australia မွ တုိက္ရုိက္ေပးအပ္ေသာမာစတာဘြဲ႔ဒီဂရီျဖစ္သည္။ Federation တကၠသုိလ္သည္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္နွစ္ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္အေတြ႔အၾကံဳရွိေနျပီျဖစ္ျပီးၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ တတိယေရွးအက်ဆံုးျဖစ္ေသာတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္တြင္Tire 5 ExcellentဆုရထားေသာCurtin တြင္ Chemical Engineeringဘာသာရပ္ကုိသင္ယူနိင္

အေနာက္ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံတြင္ အၾကီးမားဆံုးတကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ Perth ျမိဳ႔ရွိ Curtin တကၠသိုလ္၏ အဓိကပင္မေက်ာင္းခြဲ ျဖစ္ေသာမေလးရွားနုိင္ငံSarawaka ျပည္နယ္ရွိ Curtin Sarawakaသည္ Engineering ဘာသာရပ္တြင္ Tire 5 Excellent Award ကုိမေလးရွားနုိင္ငံအဆင္႔ျမင္႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈျဖင္႔ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာတကၠသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတကၠသုိလ္တြင္ ၿမန္မာနုိင္ငံ မွေက်ာင္းသားမ်ားအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကုိအမ်ားဆံုးသင္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ (၅၀%) ပညာသင္ဆုခံစားခြင္႔ျဖင္႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၂ဦးရွိေၾကာင္း၊ ၄င္း ၂ ဦးမွာ Chemical Engineering ဘာသာရပ္ကုိသင္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွ သိရွိရသည္။

အခ်ိန္တုိအတြင္းထိေရာက္စြာသင္ၾကားနုိင္တဲ႔အဂၤလိပ္စာ Program Kaplan တကၠသိုလ္တြင္ စတင္သင္ယူနုိင္ျပီ။

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာနုိင္ငံတုိင္းတြင္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာသာဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚရပ္တည္လာခဲ႔ျပီးအဂၤလိပ္စာကုိနုိင္ငံတကာသံုးဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားကုိေရးဖတ္ေျပာဆုိနုိင္ျခင္းအားျဖင္႔ နုိင္ငံတကာႏွင္႔ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ နုိင္ငံ႔အေရးမ်ားကုိပုိင္နုိင္ကၽြမ္းက်င္စြာ နုိင္ငံတကာနွင္႔ရင္ေဘာင္တန္း၍ လုပ္ေဆာင္နုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင္႔ယေန႔ေခတ္တြင္လူငယ္အမ်ားစုသည္ နုိင္ငံတကာရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္သြားေရာက္ပညာသင္ေလ႔လာေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ထုိအခါတြင္အဂၤလိပ္စာကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ထားမွသာ နုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား/ ဆရာဆရာမမ်ားနွင္႔ လြယ္ကူစြာဆက္ဆံနုိင္မည္ျဖစ္ျပီးနုိင္ငံတကာနွင္႔ ပုိမိုရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္မႈမ်ားျပားလာမည္။

နုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားမႈမ်ားလာေသာHospitality and Tourismကုိအိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံတြင္သင္ယူနုိင္

ယေန႔ေခတ္ကမၻာၾကီးသည္ လံုးရာမွ ျပားလာျပီပာုပညာရွင္တုိ႔ဆုိစမွတ္တြင္ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ဆုိစမွတ္တြင္ခဲ႔သည္႔အတုိင္း ကမာၻၾကီးသည္ျပားလာခဲ႔သည္မွာကၽြနု္ပ္တုိ႔လူသားအားလံုးခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ယေန႔ေခတ္တြင္လူမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုိ႔ အလြယ္တကူသြားလာနုိင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔သြားလာရာတြင္ ခရီးသြားလူမ်ားသည္ နုိင္ငံတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စရုိက္နွင္႔ သြားလာေနထုိင္ပံုတုိ႔ကုိ သင္ယူအတုယူလာခဲ႔ၾကရာေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိခရီးသြားလူမ်ားအတြက္ သာမကကမာၻ႔နုိင္ငံမ်ားမွာရွိေသာ လူသားအားလံုးစိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရလာေစရန္ဖန္းတီးျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ကမာၻ႔ခရီးသြားမ်ားအဆင္ေျပေစရန္၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္နွင္႔ ထိုသူတို႔ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္မႈမ်ားကုိ အဓိကထားဦးစားေပးပါသည္။  ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာျပီး လူအမ်ားစိတ္၀င္စားေသာဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနနုိင္ခဲ႔သည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း(Hospitality) ႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ(Tourism) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အဓိကေနရာယူ ၀င္ေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ၿဖစ္သည္။

ေခတ္တစ္ေခတ္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေသာ IR ဘာသာရပ္ကုိ Webster တကၠသိုလ္တြင္သင္ယူနုိင္ျပီ

  ျမန္မာနုိင္ငံမွာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႔ေသာ International Relation (IR)ဘာသာရပ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား/သူ လူငယ္မ်ား ျပန္လည္၍စိတ္၀င္တစားသင္ယူမႈမ်ားျပားလာျပီး၊ အမ်ားအားျဖင္႔နုိင္ငံအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွား လုပ္ကုိင္လုိေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ယေန႔ေခတ္တြင္ International Relation (နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး)သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္လာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိ International Relation (IR) သည္ နုိင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာနုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ကုိအဓိကထားဦးစားေပးေလ႔လာရေသာဘာသာရပ္တစ္ခုသာမကယခုအခါ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လဲနုိင္ငံတုိးတက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင္႔ ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးေနျပီျဖစ္သည္။