12.jpg

MSI 9th Exhibition

MSI Education ရဲ႕(၉)ၾကိမ္ေျမာက္နုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေပါင္း စံုပညာ ေရးအခမဲ့ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး နွင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ တို႕တြင္ (၃) ရက္ ဆက္တုိက္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးေၾကာင္း။
 
နို္င္ငံၿခားတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားနွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍နိ္ုင္ငံတကာပညာေရး၀န္ေဆာင္မွုအတို္င္အပင္ခံနယ္ပယ္တြင္ (၁၁) ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိျပီး နို္င္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွဆုတံဆိပ္မ်ားစြာရရွိထားေသာMyanmar Search International (MSI)Overseas Education နိ္ု္င္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မွုမွ ဆြစ္ဇာလန္  ,စပိန္, ျဗိတိန္ ,အေမရိကန္ , ၾသစေၾတးလ် ,စင္ကာပူ ,ထိုင္း ,  ႏွင့္ မေလးရွား အစရွိ သည့္နို္င္ငံ ၾကီးမ်ားမွတကၠသုိလ္မ်ားနွင့္ စုေပါင္းက်င္းပခဲ႕သည့္ (၉)ၾကိမ္ေျမာက္ နုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေပါင္းစံု ပညာေရး အခမဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇြန္လ (၂၂)ရက္ေန႕(ေသာၾကာေန႕) Sule Shangri-La (ပဲခူးခန္းမ) ၊ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ (၁)နာရီ အထိလည္းေကာင္း၊မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ (၂၃)  ရက္ေန႕ (စေနေန႕)  Mandalay Hill Resort Hotel (Ballroom)ခန္းမ ၊ ေန႔လည္  (၁)နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ (၂၄ ) ရက္ေန႕(တနဂၤေႏြေန႕) ၊ Royal Star Hotel (Royal Hall) ခန္းမ ေန႔လည္  (၁)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိ (၃)ရက္ဆက္တို္က္က်င္းပျပဳလုပ္ ျပီးစီးသြားခဲ႔ျပီး ၎ပြဲေန႕သို႕လာေရာက္ခဲ႕သည့္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ ေထာက္ပံ႕ေၾကးျဖင့္နိုိ္င္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႕ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားနို္င္ရန္ MSI မွ အခမဲ႕စီစဥ္ေပးခဲ႕ေၾကာင္းတာ၀န္ရွိသူ Managing Director ေဒၚစုစုလွဳိင္ ထံမွသိရွိရသည္။
၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆြစ္ဇာလန္နို္င္ငံအပါအ၀င္ နို္င္ငံတကာပညာသင္ဆု ၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံံ႕ ေၾကးမ်ားနွင့္အတူ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကဳံနွင့္ လုပ္ခလစာရရွိသည္႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ရင္း ရရွိိန္ိုင္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ား၊ပညာသင္ဆုအျဖစ္ေက်ာင္းလခ (100%)ကို အျပည္႕အ၀ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားရရွိျပီး နိ္ုင္ငံၿခား တကၠသိုလ္ မ်ား သ္ို္႕ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကား နို္င္မည္႔ အေၾကာင္းမ်ား၊ေက်ာင္းလခ(100)% အျပင္  (၁၀)တန္းေအာင္ရမွတ္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး (80%,75%,70%,60%, 50%,40%, 30%,25%, 20%, 15%,10%) စသည္႕ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားရယူနို္င္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား။အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံကဲ့သို႔ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာ ေက်ာင္း တက္ပညာသင္ရင္း အေနာက္နုိ္င္ငံပင္မတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဗီဇာအခက္အခဲမရွိပဲ လြယ္ကူစြာကူးေျပာင္း သင္ၾကား နိုင္ မည့္  လမ္းေၾကာင္းမ်ား။(Transfer Program)/နို္င္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွာ ေနရာေကာင္းလစာေကာင္းနွင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္နိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ား။ Dual Degree program မ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားၿခင္းျဖင့့္္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္ အကို္င္အခြင့္အလမ္းက်ယ္ျပန္႕လာမည့္အေၾကာင္းမ်ား။အိမ္နီးခ်င္းနိ္ုင္ငံျဖစ္ေသာစကၤာပူ၊မေလးရွား၊ ထို္င္းနို္င္ငံ တို႕မွတစ္ဆင့္အေနာက္ဥေရာပတကၠသိုလ္ၾကီး မ်ားျဖစ္သည့္  အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္ ၊ဆြစ္ဇာလန္၊ကေနဒါ၊နယ္သာလန္ နွင့္နယူးဇီလန္ အစရွိတဲ့န္ိင္ငံတို႕မွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကမာၻ႕ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္က်ေသာေက်ာင္းလချဖင့္ အေနာက္နို္င္ငံၾကီးမ်ားသို႕ “ Study Abroad Program” ႏွင့္ “ Semester Exchange” ျဖင့္ကူးေၿပာင္းပညာသင္ၾကားၿပီး နို္င္ငံၾကီးမ်ား အထိထိုး ေဖာက္နို္င္ သည္႕အခြင့္အေရးမ်ား။“Internship Program” (၀င္ေငြလုပ္ခလစာရ အလုပ္သင္ကာလ)ႏွင့္ တက္ေရာက္ၿပီးဆံုးသူမ်ားအ တြက္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းျပီးခ်ိန္တြင္ Partner Companies မ်ား၌ အလုပ္ရရွိေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပး သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆို္င္ရာတကၠသိုလ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ MSIမွအေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ ၀န္ထမ္းအားလံုးမ်ားက  အေသး စိတ္႐ွင္း ျပေပးသြားခဲ့ပါတယ္။
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားအတြက္  ပညာအရည္အခ်င္းရမွတ္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး ေက်ာင္း ၀င္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား / အခမဲ႕က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခြင့္မ်ား /အခမဲ့ေနထိုင္စရိတ္ျဖင့္ စာသင္ ၾကား ႏိုင္ျခင္း၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းMSIမွသိရွိရသည္။
ပါ၀င္ျပသခဲ့ေသာေက်ာင္းမ်ားမွာ-ဆြစ္ဇာလန္နို္င္ငံမွ(HTMi),အေမရိကန္ နိ္ု္င္ငံ (Webster),ထို္င္းနို္င္ငံမွ (Stamford), စပိန္နိုင္ငံမွ (Campus Spain),စကၤာပူနို္င္ငံမွ (JCU), (psb), (MDIS),  (Raffles),(Kaplan),(NIM),(SIM), (TMC),မေလးရွားနို္င္ငံမွ (APU), (KDU), (Curtin), (AIMST), (Taylor’s),(Monash) အစရွိသည္႔တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ျပီးပြဲျပီး ပြဲျပီးေနာက္ပို္င္း ပညာသင္ဆုမ်ား ေလ်ွာက္ထား လိုေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားတာ၀န္ရွိ၀ါရင္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တိုင္တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ေပးေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။
၄င္းပညာေရးျပပြဲႀကီးသို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ (၉) တန္းေအာင္၊ (၁၀) တန္းေအာင္၊ HND(UK), LCCI (UK) , IGCSE , GCE‘O’Level, အစိုးရတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ၊ပုဂၢလိက သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ International Schoolမွေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ကိုစိတ္ဝင္စား သူမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ား စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး  ၎တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Pre-University, Medicines, Engineering,IT & Computing Technology, Interior Design, Architecture,Educaution, Fashion & Product Design, Business (Finance,Accounting, Marketing), Hospitality & Tourism Management, Airline Business Management ,  Law, Mass Communication (Media), Public Relations, International Relation, HR (Human Resource), Psychology, Biomedical Science,Pharmancy, Nursing,Environmental Science ,Marine Biotechnology , Secondary, Education Leadership Managementအစရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းနွင့္ ဘြဲ႕ရျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမ်ွေ၀ေပးခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအေျကာင္း ထပ္မံအေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ား
ရန္ကုန္ဖုန္း- 095103915 ၊ 09420037616 ၊  01389915၊01-250929
 မႏၱေလးဖုန္း-  09-402517549 ၊ 09-767847673၊01-373461
 ေတာင္ၾကီးဖုန္း- 09-5103915 ၊09-402517549 ၊09-767847673၊01-373461 သို႔ၾကိဳတင္ေမးျမန္းစံုစမ္း၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက .........
Myanmar Search International Overseas Education (MSI) - အမွတ္ (၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ၊ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕လာေရာက္ေဆြးေႏြးနို္င္ပါသည္။
 
 

Comments

There are no comments

Post a comment