“ မေလးရွား” ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဘာလို႔ေရြးခ်ယ္သင့္လဲ?

“ မေလးရွား” ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဘာလို႔ေရြးခ်ယ္သင့္လဲ?
-------------------------------------------------------------------------------------------


 “မေလးရွား” ပညာေရးစနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးမွီ Graduate Resource Personal ကိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ၿခင္း။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အဓိက အေၿခခံထားၿပီး သင္ၾကားေပးေနေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အဆင့္ၿမင့္ပညာေရးကိုသင္ယူႏုိင္ၿခင္း။

 “မေလးရွား” ႏုိင္ငံတြင္ (၁)ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၂)ႏွစ္ ဦးစြာ ပညာသင္ယူၿပီးက်န္ရွိေသာ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို UK, USA, Austarlia, Canada ႏွင့္ Switzerland စတဲ့ႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာ သြားေရာက္သင္ယူႏုိင္ၿခင္း။
(သို႔မဟုတ္)
“မေလးရွား” ႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူၿပီး ထိုေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာႏိုင္ငံၾကီးမ်ားရွိ “Partnership University” မ်ားမွ ဘြဲ႕ Degree မ်ားရယူႏိုင္ၿခင္းေၾကာင့္ (2 ႏိုင္ငံ) အေတြ႕အၾကံဳပါပိုမိုရရွိေစၿခင္း။

 အၿခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံတကာဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားကို ေက်ာင္းစရိတ္ သက္သာစြာၿဖင့္သင္ယူႏိုင္ၿခင္း။
 ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား Visa နဲ႔ ေနထိုင္ရသည္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မွဳရွိေစၿခင္း။

 ထုိ႔အၿပင္ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳအၿဖစ္ (AIA Health Insurance Card) ကို အခမဲ့ ေပးထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပိုၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿခင္း။

 ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လည္းသြားလာရ လြယ္ကူသၿဖင့္ မိဘနဲ႔သားသမီး အခ်ိန္မေရြးေတြ႕ႏိုင္ၿခင္း။

စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ “မေလးရွား” ႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာၿဖင့္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုပါက Myanmar Search International (MSI) Oversea Education Company သို႔လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

 MSI Office -- အမွတ္(၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(အလယ္) ၊ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
Ph---09-453344804, 01-373461,09-5103915,

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.