စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲ James Cook University အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပြဲ

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲ James Cook University အေၾကာင္းကို MSI ရံုးခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးမည္
                  
James Cook University သည္ ကမၻာ႔တကၠသိုလ္မ်ားအဆင္႔ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ပါ၀င္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ Campus သံုးခုရွိေသာတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ Cairns ႏွင့္ Townsville ဟုေခၚေသာ Campus ႏွစ္ခုရွိျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံ Sim Drive တြင္ Campus တစ္ခုရွိပါသည္။ James Cook University (စင္ကာပူ)ူသည္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သြားေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေသာအစီအစဥ္ (Inter-campus Mobility Program) လည္းရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ Semesters (4) ခုကိုစင္ကာပူတြင္ေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး Semesters (2) ခုကို ၾသစေၾတးလ် Main Campus တြင္သြားေရာက္သင္ယူရမည္ျဖစ္ကာ ပထမႏွင့္ေနာက္ဆံုး Semesters ကိုစင္ကာပူ Campus တြင္သာေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
                
အားသာခ်က္အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် Campus တြင္သြားေရာက္သင္ယူေနစဥ္ စင္ကာပူေက်ာင္း၏ေက်ာင္းလခအတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်တြင္ ပညာသင္ယူရန္ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္း ႏွင့္ ေနထိုင္ေရးကိစၥမ်ား ကိုပါ တစ္ခါတည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ၿဖစ္သၿဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ေက်ာင္းသားဗီဇာရရွိရန္အတြက္္ အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
                
James Cook University  တြင္ Master of Information Technology (MIT) ႏွင့္ Master of Business Administration (MBA) တြဲဖက္လ်က္ Joint Master သင္ယူႏိုင္သကဲ့သို႔ Professional Accounting ႏွင့္ Business Administration ၊ International Tourism and Hospitality Management ႏွင့္ Business Administration တို႔တြဲဖက္လ်က္ Joint Master ကိုသင္ယူႏိုင္ပါသည္။Bachelor program တြင္ Accounting, Management, International Business, Hospitality and Tourism Management, Marketing, Sports and Events Management, Financial Management ဘာသာရပ္မ်ားကို Single Major ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Double Major ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။
                 
IT ႏွင့္ ဂိမ္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ Bachelor of Information Technology (Computing and Networking), Interactive Technologies and Games Design ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဘာသာရပ္ကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ တြဲဖက္သင္ယူႏိုင္ေသာ Bachelor of Business and Environmental Science  ဘာသာရပ္ကိုလည္းေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
                   
ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၁၀) တန္းေအာင္ၿမင္ထားၿပီး မိမိတို႔ေလ့လာသင္ယူရမည့္ဘာသာရပ္မ်ားကိုမေရြးခ်ယ္ရေသးသူ၊ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မခ်ရေသးသူမ်ားအတြက္ James Cook University ၏ Pre-University  Foundation Program သည္အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္တြင္ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ စာသင္ၾကားမႈပံုစံမ်ား၊ ေလ့လာမႈပံုစံသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသင္ၾကားေပးသည့္ program တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
                  
၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္အေနၿဖင့္ တကၠသိုလ္သို႔တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ စာသင္ႏွစ္ (၁၂) ႏွစ္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၁၀) တန္း ျပီးထားေသာသူမ်ား အား ပညာသင္ႏွစ္ (၁၁) ႏွစ္ဟုသတ္မွတ္ကာ Foundation Program ကို (၈) လ သို႔မဟုတ္ (၁) ႏွစ္တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၁၀ တန္းေအာင္ျပီးေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ GCE ‘O’ Level ေအာင္ျမင္ျပီးေသာသူမ်ား IELTS Overall Band (5.5) ( with a minimum of 5.0 in each of the 4 areas) ရရွိထားသူမ်ားသည္ Foundation Program တြင္လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ IELTS ေျဖဆိုထားျခင္းမရွိသူမ်ားသည္ MSI ရံုးခန္းတြင္ English Placement Test ကိုလာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။
                 
ထို႔အျပင္ James Cook University Australia Diploma အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ ပထမႏွစ္ေအာင္ျမင္ထားျပီး IELTS 5.5 ရရွိထားသူမ်ားေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဒီပလိုမာ program ျပီးပါက သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီဘာသာရပ္မ်ားကို (၁၆) လေလ့လာသင္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။         ။ James Cook University ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက (၂၄.၂.၂၀၁၇) ရက္ ေသာၾကာေန႔၊ ေန႔လည္ (၂) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ Myanmar Search International Education Consultancy Services Co.,Ltd (MSI) ရံုးခန္းတြင္  တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္တိက် ေသခ်ာေသာ အၾကံျပဳမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) မွသိရွိရသည္။
        *** MSI ရံုးခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူ - Ms. Catherine Htaik (Country Manager of  James Cook University; Singapore Campus)

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.