2016 ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

2016 ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား


ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါဘာေတြကိုအရင္ဆံုးေလ့လာသင့္သလဲ
 

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားတဲ ့အခါ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည့္တကၠသိုလ္ေတြရဲ  ့အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားက ိုေသခ်ာမွတ္သားျပီး ျပင္ဆင္ရပါမယ္။  ဆယ္တန္းေအာင္ ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါက ဆယ္တန္း ေအာင္လက္မွတ္၊ ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း လိုအပ္ပါတယ္၊ ဘြဲ႔ရျပီးMasterတန္းတက္မည္ဆိုပါက အစိုးရတကၠသိုလ္ဘြဲ ့လက္မွတ္အမွတ္္စာရင္းႏွစ္ အလိုက္လိုအပ္ပါတယ္။Englishစာ အတြက္ကေတာ ့IELTS (or)TOEFL လိုအပ္ပါတယ္။IELTS (or) TOEFL အမွတ္စာရင္းမရွိပါက ပညာသင္ဆုေပးမယ့္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကိုMyanmar Search International (MSI) ရံုးခန္းတြင္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း၍ ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထား မည့္ေက်ာင္း ႏွင့္ကိုယ္သင္ယူမည့္ ဘာသာရပ္ ၊ ကမာၻ႔တကၠသိုလ္အဆင့္၊ နိုင္ငံတြင္းရဲ႕ အဆင့္(Rankings) ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာေတြကိုႀကိဳတင္ေလ႔လာထားပါ။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသား/ သူတစ္ေယာက္ဟာ (10)တန္းအမွတ္ေကာင္းရပါမယ္။ ဘြဲ႕ရျပီးပါကလည္း အမွတ္စာရင္းေကာင္းရပါမယ္။Englishစာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။Addition အေနနဲ ့ပရဟိတ၊ လူမူကြန္ရက္လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အထား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရွိထားရင္ပိုေကာင္း ပါတယ ္။ မိမိသြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားမဲ့ႏိုင္ငံ၊ေက်ာင္းပတ္၀န္းတကၠသိုလ္ ရဲ႕အဆင့္အတန္း ၊ အားသာခ်က၊္ အားနည္းခ်က္စတဲ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကိုသိရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ (အထူးမွတ္ခ်က္-အမွတ္နည္းသူမ်ားအတြက္လည္း MSIမွ ကူညီေလွ်ာက္ထား ေပးေနပါသည္။)

ပညာသင္ဆုအတုႏွင့္အစစ္

Online Scholarship ေတြကိုခ်င့္ခ်ိန္ျပီးေတာ ့ေလွ်ာက္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအေျခစိုက္ရံုးခန္းရွိတယ္ဆိုရင္အဲဒီမွာစံုစမ္းပါ၊စီစစ္ပါ။ ေႀကာ္ျငာသေဘာအရေပးတာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတယ္။ ေက်ာင္းေတြက ေဖာ္ျပထားတဲ ့ပညာသင္ဆုေငြပမာဏ
အတိုင္းရႏိုင္ေျခရွိမရွိစံုစမ္းရမယ္။မရခဲ ့ရကပညာသင္ဆုအတုလို ့ယူဆလို ့ရပါတယ္။မိမိဘက္ကေငြအရင္သြင္းျပီးေတာ့မွရမည့္ပညာသင္ဆုကကိုယ္လိုခ်င္တာနဲ႕လြဲ ေနၿပီးဆံုးရွဳံးႏိုင္ေျခရွိတဲ႔အလားအလာေတြ႕ရင္ဒီပညာသင္ဆုကို
ဆက္ၿပီးမေလွ်ာက္သင့္ပါေပးမည့္ပညာသင္ဆု ေငြပမာဏကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလွ်ာက္ထားမဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အားလံုးအတြက္လား? ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ထဲအတြက္လား?ေက်ာင္းသားဘယ္ႏွစ္ေယာက္ အတြက္လဲ? ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္လား?ဘြဲ ့ရတဲ ့အထိလား?စတဲ ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုသက္ဆိုင္ရာပညာသင္ဆုေပးတဲ့တကၠသိုလ္ေတြက ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ႔ပါက ေၾကာ္ျငာသက္သက္အတြက္သာအျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ ့အတြက္အတုလို ့
သာယူဆရပါမယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို တိတိက်က် ေျဖဆိုႏိုင္ပါက စစ္မွန္တဲ့ ပညာသင္ဆုအစစ္လို ့ယူဆလို ့ရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္မ်ား

1. ပညာသင္ဆုဆိုတဲ ့ေခါင္းစဥ္နဲ ့ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ ့တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္းအသီးသီးကလာေရာက္မိတ္ဆက္တာေတြ 2016 ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ မိမိပညာသင္ဆုေလွ်ာက္မယ့္ ေက်ာင္းရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ (Ranking)၊ accreditation အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳခံထားရမူရွိ / မရွိ ၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းရဲ႕ ႏွစ္ၾကာသက္တမး္စတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုေသခ်ာစုေဆာင္းျပီး စီစစ္ေလ့လာဖ႔ိုလိုပါတယ္။    

2.ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ခ်မွတ္ထားတဲ ့ေငြပမာဏအတိုင္း အမွန္တကယ္ပညာသင္ဆုေပးတာရွိသလို ေစ်းကြက္သေဘာတရားအရPromotion အေနနဲ႔ေပးတာရွိပါတယ္။ကိုယ္
ရရွိမယ့္ ပညာသင္ဆုပမာဏကို ေသခ်ာထဲထဲ၀င္၀င ္သိရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္  ေက်ာင္းလခကိုသာ ပညာသင္ဆုေပးတာမ်ားတယ္။အျခားကုန္က် စရိတ္ေတြကိုလည္းသိရွိဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။
( ဥပမာ-ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ အေထြေထြေက်ာင္းသံုးစရိတ္၊ စသည့္္အခ်က္အလက္မ်ား။)

3.ပညာေရးဆိုင္ရာစာရြက္၊ စာတမ္းေထာက္အထားေတြႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ေမြးစာရင္း၊မွတ္ပံုတင္၊Passport ေတြမွာနာမည္တူညီျပီးမွန္ေနဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိနာမည္က ိုစာလံုးေပါင္းမွန္ကန္စြာ
ျဖည့္စြက္ထားရန္လိုအပ္သလို၊ မိမိနာမည္အပါအ၀င္ သန္းေခါင္စာရင္းထဲမွာပါတဲ့ မိသားစုအားလံုးတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ ႔နာမည္၊ စာလံုးေပါင္းေတြကို မွန္ကန္စြာျဖည္႔စြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။( ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္လိုစာလံုးေပါင္း) 

4.ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါကပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားေပးေနေသာကုမၸဏီမ်ား၊ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားေပးေနေသာပညာေရးအတုိင္ပင္ခံႏွင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို၊ Online မွပညာသင္ဆုမ်ားကို
ေလွ်ာက္ထားလို႕ရပါတယ္။                     

သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္မ်ား 

Online မွတဆင့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္မယ္ဆိုလွ်င္မိမိရဲ ႔ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖည့္စြက္ခင္မွာ ၄င္းတကၠသိုလ္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိရန္အတြက္
Website မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတကၠသိုလ္သို႔ Mail ပို႔၍ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ႔ကိုယ္ရဲ ႔
အသိမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းေမးျမန္းျပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတ႔ဲ အခ်က္အလက္ေတြကိုေတြ ့ျပီးမွသာလွ်င္ မိမိရဲ ႔ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပီး အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္
တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ တခ်ဳိ႕Online က တဆင့္သိရွိရတဲ ့အေၾကာင္းအရာေတြက အမွန္တကယ္ရွိသလိုအမွန္မဟုတ္တာလည္းရွိတဲ ့အတြက္(100)%ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို ့မရဘူး။ဒါေၾကာင့္ေသခ်ာအထပ္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းျပီးမွ ျဖည့္ေစခ်င္ပါတယ္္။ Online မွတဆင့္ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းသိရွိျပီး ေက်ာင္း၀င္ေၾကး၊ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာေၾကးစသည္မ်ားကိုုေတာင္း ဆိုျခင္းခံလာရပါကခ်က္ခ်င္းေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲေသခ်ာစံုစမ္းျပီးမွမိမိရဲ႕ဘဏ္အေကာင့္မွ တဆင့္ေငြလႊဲေပးပါ။

Scholarship Essay ေရးပံုေရးနည္း

မိမိရဲ႔ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း၊Scholarshipကိုေလွ်ာက္ထားရတဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုေပၚလြင္ေအာင္လိုရင္းတိုရွင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထည့္သြင္းျပီးေရးသားပါ။Eassyမွာပါ၀င္ရမည့္စာလံုးအေရအတြက္ကေတာ့
မိမိေလွ်ာက္ထားမဲ ့တကၠသိုလ္ေပၚမူတည္ပါတယ္။
 1. ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ထားရတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္(Essay Type)
 2. ပညာသင္ဆုကို ရယူၿပီးဘယ္လိုျပန္အသံုးခ်မလဲဆိုတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္(Essay Type)

ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကး

ပညာသင္ဆုနဲ ့၊ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမတူပါ။ MSI ရဲ ့(10)ႏွစ္တာ၀န္းက်င္ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအတိုင္ပင္ခံ ၀န္ေဆာင္မႈ Company ရဲ ႔ အေတြ႔အၾကံဳအရ ပညာသင္ဆုသည္ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္အမွတ္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးသည္ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။အမွတ္နည္းသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ပညာသင္ဆုအမ်ဳိးအစား

Types  of Scholarships

1. Entrance Scholarships
2. Financial Aid
3. Merit Scholarships
4. Asian Bursary
5. Need-based Scholarships
6. School-based individual Scholarships
7. Athletic Scholarships
8. Current student Scholarships
9. International diversity Bursary စတဲ့ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ႔ံေၾကး အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိပါသည္။


 

Comments

There are no comments

Post a comment