“ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး (၂၅%)ခံစားခြင္႔ျဖင္႔ SACE Board of South Australia ,Foundation တန္း

“ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး (၂၅%)ခံစားခြင္႔ျဖင္႔ SACE Board of South Australia , အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္အၾကိဳ

Foundation တန္းကို MSI မွေလွ်ာက္ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
                          

                        မေလးရွားႏုိင္ငံ Subang Jaya ၿမိဳ႕ ႏွင္႔ Sri Hartamas ျမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ Taylor’s College တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားသို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ခြင္႔ရရွိမည္႔ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္အႀကိဳတန္း ျဖစ္သည္႔ South Australian Matriculation (SAM)   Program ကို ေက်ာင္းလခ၏ ( ၂၅ %) ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရရွိေစရန္ MSI မွအခမဲ႔ကူညီ ေလွ်ာက္ထားေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မူရင္းေက်ာင္းလခကုန္က်စရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ( ၆၅) ၀န္းက်င္ မွ ပညာသင္ဆုရရွိျခင္းအားျဖင္႔ သိန္း ( ၅၀) ၀န္းက်င္သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းၾသစေၾတးလ် Foundation Program ၏ စာသင္ခ်ိန္ကာလမွာ ( ၁ ) ႏွစ္၀န္းက်င္သာ ၾကာျမင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
                        ၄င္း South Australian Matriculation (SAM)   Program ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “The SACE Board of South Australia”  ႏွင္႔  “Australian Qualifications Framework ( AQF )” မွတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရျပီး  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံပညာေရး (AUSMAT) ပညာသင္နွစ္္ (၁၂) နွစ္နွင္႔ညီမွ်ေၾကာင္း၊ SAM Program ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျပီးပါက ၾသစေၾတးလ် ၊ နယူးဇီလန္ ၊ အဂၤလန္ ၊ အိႏိၵယ ၊ စကၤာပူ ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစရွိသည္႔ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ မိမိ၏ရမွတ္နွင္႔ဘာသာရပ္  အလုိက္တုိက္ရိုက္ေျပာင္းေရြ႔တက္ ေရာက္နုိင္ေၾကာင္း၊ စာသင္ၾကားပံု Assement Structure မွာ- (70 %) Course Work ႏွင္႔ ( 30 %) Final Examination ျဖစ္ျပီး ( 70 % ) Course Work တြင္ ( Essays , Quizzes , Laboratory assessments , Speaking test  ) တို႔ပါရွိေၾကာင္း ၊  “ Accounting , Biology, Chemistry , Economics , English as Second Language Studies , English Communication , Legal Studies , Mathematical Studies , Nutrition , Physics , Psychology , Research Project B ,  Specialist Mathematics “  စသည္႔ဘာသာရပ္မ်ားစြာထဲကမွ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည္႔ Program အလိုက္ ဘာသာရပ္ ( ၅) ခုကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
                          ၄င္း SAM Program ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Taylor’s College ၏ ( 2014) မွတ္တမ္းအရ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ( ၃၅၄၈) ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း  ( 201) ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ SAM Students မ်ားသည္ ကမၻာ႔တစ္၀န္းလံုးရွိ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးမ်ား၏ ေလးပံု ၊ သံုးပံုတြင္ ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို Taylor’s College ၏ မွန္ကန္တိက်ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးခံစားခြင္႔ ( ၂၅ %) ျဖင္႔ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အမွီေလွ်ာက္ထားမည္႔  ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မွာ ပညာသင္ႏွစ္ (၁၁) နွစ္ (၁၀တန္းေအာင္/ IGCSE/ GCE “O” Level) တို႔ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ South Australian Matriculation (SAM) အျပင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ Canadian Pre-University (CPU) Program ၊  အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Cambridge A Level ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)တုိ႔အတြက္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားကို MSI မွစတင္ေလွ်ာက္ထားေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ၊ ပညာသင္ေထာက္ပ႕ံေၾကး( ၂၅ %)ကို ရယူႏိုင္မည္႔ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို  ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား သည္ ပညာေရးဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္း အျပည္႔အစံုနွင္႔ တကြ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၁၄၀၈ ၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေၾကာင္း၊ facebookအေကာင္႔ျဖစ္ေသာMyanmarSearchInternational တြင္လဲ Home Page ကုိ Like လုပ္၍ ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရႈနုိင္ေၾကာင္း MSI တာ၀န္ရွိသူထံမွသိရွိရသည္။
“ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး (၂၅%)ခံစားခြင္႔ျဖင္႔ SACE Board of South Australia , အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို MSI မွေလွ်ာက္ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
                          
                         မေလးရွားႏုိင္ငံ Subang Jaya ၿမိဳ႕ ႏွင္႔ Sri Hartamas ျမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ Taylor’s College တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားသို႕ သြားေရာက္ပညာသင္ခြင္႔ရရွိမည္႔ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္အႀကိဳတန္း ျဖစ္သည္႔ South Australian Matriculation (SAM)   Program ကို ေက်ာင္းလခ၏ ( ၂၅ %) ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရရွိေစရန္ MSI မွအခမဲ႔ကူညီ ေလွ်ာက္ထားေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မူရင္းေက်ာင္းလခကုန္က်စရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ( ၆၅) ၀န္းက်င္ မွ ပညာသင္ဆုရရွိျခင္းအားျဖင္႔ သိန္း ( ၅၀) ၀န္းက်င္သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းၾသစေၾတးလ် Foundation Program ၏ စာသင္ခ်ိန္ကာလမွာ ( ၁ ) ႏွစ္၀န္းက်င္သာ ၾကာျမင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
                        ၄င္း South Australian Matriculation (SAM)   Program ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ “The SACE Board of South Australia”  ႏွင္႔  “Australian Qualifications Framework ( AQF )” မွတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရျပီး  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံပညာေရး (AUSMAT) ပညာသင္နွစ္္ (၁၂) နွစ္နွင္႔ညီမွ်ေၾကာင္း၊ SAM Program ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျပီးပါက ၾသစေၾတးလ် ၊ နယူးဇီလန္ ၊ အဂၤလန္ ၊ အိႏိၵယ ၊ စကၤာပူ ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစရွိသည္႔ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ မိမိ၏ရမွတ္နွင္႔ဘာသာရပ္  အလုိက္တုိက္ရိုက္ေျပာင္းေရြ႔တက္ ေရာက္နုိင္ေၾကာင္း၊ စာသင္ၾကားပံု Assement Structure မွာ- (70 %) Course Work ႏွင္႔ ( 30 %) Final Examination ျဖစ္ျပီး ( 70 % ) Course Work တြင္ ( Essays , Quizzes , Laboratory assessments , Speaking test  ) တို႔ပါရွိေၾကာင္း ၊  “ Accounting , Biology, Chemistry , Economics , English as Second Language Studies , English Communication , Legal Studies , Mathematical Studies , Nutrition , Physics , Psychology , Research Project B ,  Specialist Mathematics “  စသည္႔ဘာသာရပ္မ်ားစြာထဲကမွ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည္႔ Program အလိုက္ ဘာသာရပ္ ( ၅) ခုကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
                          ၄င္း SAM Program ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Taylor’s College ၏ ( 2014) မွတ္တမ္းအရ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ( ၃၅၄၈) ေယာက္သည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း  ( 201) ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ SAM Students မ်ားသည္ ကမၻာ႔တစ္၀န္းလံုးရွိ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးမ်ား၏ ေလးပံု ၊ သံုးပံုတြင္ ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို Taylor’s College ၏ မွန္ကန္တိက်ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးခံစားခြင္႔ ( ၂၅ %) ျဖင္႔ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အမွီေလွ်ာက္ထားမည္႔  ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မွာ ပညာသင္ႏွစ္ (၁၁) နွစ္ (၁၀တန္းေအာင္/ IGCSE/ GCE “O” Level) တို႔ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ South Australian Matriculation (SAM) အျပင္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ Canadian Pre-University (CPU) Program ၊  အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Cambridge A Level ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)တုိ႔အတြက္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားကို MSI မွစတင္ေလွ်ာက္ထားေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ၊ ပညာသင္ေထာက္ပ႕ံေၾကး( ၂၅ %)ကို ရယူႏိုင္မည္႔ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို  ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား သည္ ပညာေရးဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္း အျပည္႔အစံုနွင္႔ တကြ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၁၄၀၈ ၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေၾကာင္း၊ facebookအေကာင္႔ျဖစ္ေသာMyanmarSearchInternational တြင္လဲ Home Page ကုိ Like လုပ္၍ ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရႈနုိင္ေၾကာင္း MSI တာ၀န္ရွိသူထံမွသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.