ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး (၂၅%)ခံစားခြင္႔ျဖင္႔ကေနဒါပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundationတန္း

ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး (၂၅%)ခံစားခြင္႔ျဖင္႔ ကေနဒါပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို MSI

မွေလွ်ာက္ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
                   

                       မေလးရွားႏုိင္ငံ Subang Jaya ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဘဲြ႕ဒီဂရီတန္းမ်ားႏွင့္ ဘဲြ႕လြန္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည္႔ Taylor’s တကၠသိုလ္တြင္ တကၠသိုလ္အႀကိဳတန္း ျဖစ္သည္႔ ကေနဒါနုိင္ငံအဆင္႔ျမင္႔ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရသည္႔ Canadian Pre-University (CPU) Program ကို ေက်ာင္းလခ၏ ( ၂၅ %) ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရရွိေစရန္ MSI မွကူညီေလွ်ာက္ ထားေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မူရင္းေက်ာင္းလခကုန္က်စရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ( ၇၀) ၀န္းက်င္ မွ ပညာသင္ဆုရရွိျခင္းအားျဖင္႔ သိန္း ( ၅၀) ၀န္းက်င္သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
                                   CPU Program  သည္  နုိင္ငံတကာကမာၻ႔ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ခံထားရသည႔္အျပင္ ပညာသင္နွစ္္ (၁၂) နွစ္နွင္႔ညီမွ်ေၾကာင္း၊ ယခုျမန္မာနုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္အမ်ားစုသည္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွတြင္ အေနာက္နုိင္ငံမ်ားသုိ႔တုိက္ရုိက္ေျပာင္းေရြ႔နုိင္ေသာ နုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသုိလ္မ်ား ကုိ ေသခ်ာစီစစ္ေရြးခ်ယ္၍ အေနာက္နုိင္ငံၾကီးမ်ားသုိ႔ ထပ္မံကူးေျပာင္း သင္ယူေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ကူးေျပာင္း သင္ယူျခင္းျဖင္႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို တျပိဳင္နက္တည္း ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိ CPU ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျပီးပါက အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ United Kingdom (UK)၊ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ အစရွိသည္႔ ကမာၻထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔မိမိ၏ရမွတ္ နွင္႔ဘာသာရပ္အလုိက္ တုိက္ရိုက္ေျပာင္းေရႊ႔ တက္ေရာက္နုိင္ေၾကာင္း၊ Science၊ Humanity ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ားစသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီးဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ MSI ၏ Career Test ကိုေျဖဆုိျခင္းျဖင့္ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစရန္ MSI မွ အခမဲ့စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ အႀကံေပးလ်က္ရွိပါသည္။
                   ထုိ CPU Program ကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာသင္နွစ္ (၁၁) နွစ္ (၁၀တန္းေအာင္/ IGCSE/ GCE “O” Level) တုိ႔၏ရမွတ္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး သင္တန္းကာလ (၁) နွစ္ မွ (၁) နွစ္ခြဲ ၾကာတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ ကာလအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအေနျဖင္႔ ဘာသာရပ္ (6) ခုကုိတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယခုပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးခံစားခြင္႔ ( ၂၅ %) ကုိ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အမွီေလွ်ာက္ထားမည္႔  ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္သာ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ Canadian Pre-University (CPU) Program အျပင္  အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ Cambridge A Level ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ South Australian Matriculation (SAM) တုိ႔အတြက္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားကို MSI မွစတင္ေလွ်ာက္ထားေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ ထပ္မံသိရွိရသည္။
                                ပညာသင္ေထာက္ပ႕ံေၾကး( ၂၅ %)ကို ရယူႏိုင္မည္႔ တကၠသိုလ္အၾကိဳ Foundation တန္းကို  ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္း အျပည္႔အစံုနွင္႔ တကြ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၁၄၀၈ ၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္အျမန္ဆံုးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေၾကာင္း၊ facebook အေကာင္႔ျဖစ္ေသာ MyanmarSearchInternational တြင္လဲ Home Page ကုိ Like လုပ္၍ ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရႈနုိင္ေၾကာင္း MSI တာ၀န္ရွိသူထံမွသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.