အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Northumbria University ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ( ဂ )လသာတက္ေရာက္ျခင္းျဖင္႔ ရရွိႏိုင္

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Northumbria University ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ( ဂ ) လသာ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင္႔ ရရွိႏိုင္မည္။
               
   ျမန္မာႏိုင္ငံရွိပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ  HND (Higher National Diploma) (  ၂ ) ႏွစ္ၾကာ ျပီးစီးထားသည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အဂၤလန္ႏိိုင္ငံ Northumbria University (Newcastle ) မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔မည္႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီကို စင္ကာပူနိုင္ငံရွိ Kaplan Higher Education Academy တြင္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ( Top –Up) ရွစ္လသာ ထပ္မံတက္ေရာက္ရယူႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search Internationl ( MSI)  ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွ သိရွိရသည္။
               Northumbria University  (  Newcastle Business School ) သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ Sunday Times University Guide 2013 ၏တိုင္းတာခ်က္အရ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးေက်ာင္း 25 ေက်ာင္းစာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ျခင္း ၊  2014 ခုနစ္တြင္ The Complete University Guide ၏တိုင္းတာခ်က္အရ အဂၤလန္နိုင္ငံအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားၾကား Ranking အဆင္႔ 64th ေနရာတြင္ရွိျခင္း ၊    Times Higher Education (THE) မွ 2015 ခုနစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး Business School အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္း ၊ Logistics and Marketing ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္လည္း IPS , CILT and CIM  တို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ျခင္း ၊ Association to Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB ) မွ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရျခင္း ၊ ( NIKE , IBM , Nissan , Proctor & Gamble Broadcasting Corporation etc) စသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း 560 ေက်ာ္ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆတ္ထားသည္႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
               Northumbria University ၏ ပါတနာတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္႔ Kaplan Singapore တြင္    ( Business , Management , Finance , Hospitality , Logistics , Law , Human Resources , Mass Communication , Childhood Education , Counselling and Disability Studies )  စသည္႔ဘာသာရပ္ေပါင္း ( 26 ) ေက်ာ္ကို တြင္တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းလခကုန္က်စရိတ္မွာ - စင္ကာပူေဒၚလာ - ( $ 15,000 ) သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း ( ၁၂၀ ) ေက်ာ္၀န္းက်င္သာ ျဖစ္သည္။
                 ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း  တစ္ဦးခ်င္းစီ (One to One) ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိရသည္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားနွင္႔ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းလခမ်ားစသည္႔  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  စံုစမ္းေဆြးေႏြး လုိပါက   Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၄၂၀၀၃၇၆၁၆ /  ၀၁-၂၅၀၉၂၉ / ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.