အေမရိကန္ ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲႏွင္႔ေပးအပ္ပြဲကိုMSI မွျမိဳ႕ၾကီး (၂) ျမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေမွ်ာ္လင္႔ေစာင္႔စားေနေသာအေမရိကန္ ပညာသင္ဆု ေဆြးေႏြးပြဲႏွင္႔ေပးအပ္ပြဲကိုMSI မွျမိဳ႕ၾကီး

(၂) ျမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္။
                    
                       ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ပညာသင္ဆု အမ်ားဆံုးေပးအပ္ေနေသာ ထုိင္းနုိင္ငံအေျခစုိက္ Bangkok Campus နွင္႔ Chan-Am/ Hua-Hin ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိေသာ အေမရိကန္နုိင္ငံေက်ာင္းခြဲ Webster တကၠသုိလ္မွ အေမရိကန္၏ ( Liberal Arts ) ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္နွင္႔အေမရိကန္ပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ ေၾကးမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ  Novotel Hotel ၊ Mandalay Meeting Room တြင္ ၂၀၁၆ခုနစ္ ၊ ေမလ(၂၈) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္္(၂ ) နာရီမွမြန္းလြဲ (၄)နာရီအထိလည္းေကာင္း ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕  Swan Hotel ၊ Yandanar Room တြင္  ေမလ (၂၉) ရက္(တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၁၀) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၁၂ ) နာရီအထိ (၂) ရက္ဆက္တိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊MSIႏိုင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ သည္ Webster တကၠသိုလ္ပညာသင္ဆု အမ်ားဆံုး ေလွ်ာက္ထားေပးေနသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက တရား၀င္ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ MSI မွ ပညာသင္ဆုျဖင္႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ( 120) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရွိရသည္။
                        Webster University သည္  (Midwest – Masters Category )အရ U.S.A. ရွိ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ Tier (1) အဆင္႔၇ွိျပီး Ranking (24 ) ေနရာရွိသည္။ အေမရိကန္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ (Forbes Magazine 2014) တြင္လည္းေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။Webster ၏ကိုယ္ပိုင္တိုက္ရိုက္ေက်ာင္းခြဲေပါင္း (၈) ခုသည္ ကမၻာ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္သည္႔ Switzerland , Australia, Netherlands , United Kingdom , Japan , China , Ghana ႏွင္႔ Thailand ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ရွိျပီး ၄င္းႏို္င္ငံၾကီးမ်ားရွိ Campus မ်ားသို႔ အလြယ္တကူ ကးူေျပာင္းသင္ယူႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခ ကုန္က်စရိတ္ ( 60 ) ရာခို္င္ႏႈန္း သက္သာစြာျဖင္႔ အေမရိကန္ဘြဲ႕ဒီဂရီအတြက္ အေမရိကန္ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင္႔အတူ  ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္သြားေရာက္သင္ၾကားျခင္းျဖင္႔ ု ထပ္တူရ၇ွိႏိုင္သည္။
            Webster တကၠသုိလ္တြင္ ( Business Administration / Psychology / Management/ International Relations / International Business / Media Communications / Marketing / Advertising & Marketing Communications / Human Resource / IT & Management / Animation နွင္႔ Computer Science ) ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူနုိင္ျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ထားေသာ ပညာေရးအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပညာသင္ဆု (၃၀)% ၊(၄၀%) ၊ (၅၀)% အထိရရွိနုိင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းထုိင္းနုိင္ငံတကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနစဥ္ Study Abroad Program ပင္မအေျခစိုက္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ဥေရာပရွိ  Webster တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းလခထုိင္းဘတ္ေငြျဖင္႔သာကုန္က်မည္ျဖစ္ျပီး အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ခ Free Ticket ျဖင္႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူနုိင္ေၾကာင္း MSI မွ သိရွိရသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ အမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း ၊ အလယ္ဘေလာက္ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MSI ရံုးခန္း သုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉- ၄၂၀၀၃၇၆၁၆  ၊  ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔လညး္ေကာင္းဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.