ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ “Professional Interior Design” ဘာသာရပ္ကိုMSI တြင္ပညာသင္ဆုျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ “Professional Interior Design” ဘာသာရပ္ကိုMSI

တြင္ပညာသင္ဆုျဖင္႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီ။
 
တရုတ္လူမ်ိဳး(၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေနထိုင္သည္႔ မေလးရွားႏုိင္ငံ ၊ပီနန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ“KDU Penang University College”တြင္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ကမၻာ႔အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕ႀကိဳတန္းမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္တန္းမ်ား၏ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ (၃၀%/ ၅၀%/ ၈၀%)ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္လွ်က္ရွိရာ ၄င္းတကၠသိုလ္မွ “Interior Design”ဘာသာရပ္ကို စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ “Diploma in Interior Design”ကိုလည္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္၇ွိျပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏို္င္ငံ ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကိုရယူႏိုင္ရန္အထိ ျပီးျပည္႔စံုေသာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင္႔လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိေၾကာင္းMyanmar Search International (MSI)ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွသိရွိရသည္။
“KDU Penang University College”  တြင္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေသာ“Interior Design”ဘာသာရပ္ကိုပထမႏွစ္တြင္ Colour Theoryႏွင္႔ပတ္သတ္သည္႔Drawing & Paintingအေျခခံသေဘာတရားေတြကိုသိရွိနားလည္ျပီးအေရာင္ေတြတြဲဖက္ရျခင္း ၊ မိမိျပင္ဆင္လိုသည္႔ အခန္းတြင္းေနရာ ၊ အသံ ၊ အလင္း ၊  အပူခ်ိန္ ၊ လွ်ပ္စစ္လမ္းေၾကာင္းစသည္႔တို႔ကိုခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္ရျခင္း ၊ မိမိျပင္ဆင္မည္႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏ knowledgeသိရွိထားရျခင္း ၊ Auto CAD ၊ Sketchup softwareေတြသံုးျပီးအိမ္အတြင္းပိုင္းDesign မ်ား ၊ Colorအယူအဆေတြနဲ႔ အျပင္အေနထားအတိုင္းအိမ္ပံုစံငယ္ေလးေတြ တည္ေဆာက္ရျခင္း ၊Digital Composition ၊ 2D 3D Designေတြျဖင္႔ Interior Designဘာသာရပ္အတြက္ အေျခခံက်တဲ႔ ဘာသာရပ္မ်ားကိုေလ႔လာသင္္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ဒုတိယႏွစ္တြင္ Digital Technology & Techniquesမ်ားသံုးျပီးGraphic Designမ်ားေရးဆြဲရျခင္း ၊ Interior Design Project (1,2 & 3)ကို ျပဳလုပ္ရျပီးDesignerတစ္ေယာက္တြင္ရွိသင္႔သည္႔ Professional Practice and Managementဘာသာရပ္မ်ားျဖင္႔လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ( Practical Training ) မ်ားကိုေလ႔လာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
“Rresidential design, commercial design, hospitality design, healthcare design, universal design, exhibition design, and spatial branding.”စသည္႔  Interior designအမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာေလ႔လာႏိုင္မည္႔ ထိုဘာသာရပ္အတြက္Diploma သင္တန္းကာလမွာ - (၂ ႏွစ္ႏွင္႔ ၆ လ) ၾကာျမွင္႔မည္ျဖစ္ျပီးေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မ်ားမွာ - ဇန္န၀ါရီလ ၊ မတ္လ ၊ ေမလ ၊ ၾသဂုတ္လတု႔ိျဖစ္သည္။KDU Penang University College မွ Diploma သင္တန္းျပီးဆံုးပါကအလုပ္အက္ိုင္အခြင္႔အလမ္းအေနျဖင္႔ (Interior Designer, Furniture Designer , Landscape Planner, Stage Designer, Production Set Designer , Exhibition Designer , Architectural Assistant , Render Artist ) စသည္တို႕တြင္ က်ြမ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွာ - ျမန္မာႏို္င္ငံမွ (၁၀) တန္း ၊ HND ၊ GCE (O) Level ၊ (A) Levelေအာင္ျမင္ထားျပီးသူမ်ားႏွင္႔ အစိုး၇တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနဆဲ ၊ တက္ေရာက္ျပီးေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ ပညာေရးဆို္င္ရာအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင္႔ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း  အမွတ္(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔  ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.