ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္း (၃)ႏွစ္တို:ျမွင့္ေပ:ေၾကာင္း EMGS အဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္ျပန္

ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္း (၃)ႏွစ္တို:ျမွင့္ေပ:ေၾကာင္း EMGS အဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္ျပန္

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိEducation Malaysia Global Services (EMGS)အဖြဲ႔အစည္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားမည္႔ ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ EMGS Feesကိုေျပာင္းလဲတိုးျမွင္႔သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၊ တိုးျမွင္႔လိုက္ေသာေငြပမာဏမွာယခင္ EMGS Fee RM 2700 မွ ယခုRM 3500သို႔တိုးျမွင္႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၊ EMGS Fees တြင္ New application Processing Fee , Medical Screening Fee,  Student Pass Fee , Multiple Entry Visa Fee ,  Insurance , IKad Feeစသည္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ၊ တိုးျမွင္႔သတ္မွတ္လိုက္ေသာေက်ာင္းသားVisaသက္တမ္းမွာ - ( ၃) ႏွစ္တာျဖစ္ျပီး၄င္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဧျပီလ( ၇) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔တြင္စတငအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္္ခ်က္အရသိရွိရေၾကာင္းMyanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၏မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရသည္။
 
EMGSအဖြဲ႔အစည္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီေသာကမၻာ႔အဆင္႔အတန္းမီျမင္႔မားသည့္ပညာရပ္မ်ားေလ႔လာႏိုင္၇န္ႏွင္႔ကမၻာ႔ပညာေရးကိုအလြယ္တကူေလ႔လာႏိုင္သည႔္ဦးတည္ရာႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္္မေလး၇ွားႏိုင္ငံကိုကမၻာ႔ကသိလာေစရန္ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။EMGSသည္မေလ၇ွားႏို္င္ငံတြင္လာေရာက္ပညာသင္ၾကားျပီးေအာင္ျမင္တိုးတက္ၾကီးပြားလိုသည္႔ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ျမန္ဆန္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္႔ “ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန ၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန”တို႕ျဖင္႔ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။EMGS သည္ မေလး၇ွားႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္One-Stop Centreတစ္ခုအျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။“The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ( UNESCO)၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရကမၻာ႔ပညာသင္ၾကားရာအေကာင္းဆံုးေနရာတြင္ မေလး၇ွားႏိုင္ငံသည္  အဆင္႔ (၁၁)ေနရာတြင္တည္္ရွိေၾကာင္း MSI မွသိရွိရသည္။
Myanmar Search International (MSI)၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလိႈင္မွ - “EMGSအဖြဲ႔အစည္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားမည္႔ ႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္Positive Moveျဖင္႔ရည္၇ြယ္ျပီး (၃) ႏွစ္ၾကာေက်ာင္းသားVisaသက္တမ္းကိုတခါတည္းထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသား/သူေတြ လိုက္နာရမည္႔ စည္းကမ္းဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိေၾကာင္း ၊ (၃) ႏွစ္ၾကာVisaသက္တမ္းရရွိထားသည္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ (၃)ႏွစ္မျပည္႔မီေက်ာင္းထြက္မည္ဆိုပါကEMGS  Feeကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ႏွစ္စဥ္အမွတ္စာရင္းရလဒ္မ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ EMGSတြင္ႏွစ္စဥ္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊၄င္းရလဒ္မ်ား မေကာင္းပါကEMGS ၏ဆံုးျဖတ္မႈေအာက္တြင္ ေက်ာင္းသားVisaမ်ားက္ိုအဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမေလးရွားႏိုင္ငံမွာအေနာက္ႏိုင္္ငံၾကီးမ်ားမွ လာေရာက္ဖြင္႔လွစ္သည္႔ ကမၻာ႔ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္မည္ဆိုပါက (၂) လခြဲ ၊ (၃) လၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံသိရွိရပါတယ္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း  အမွတ္(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔  ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.