အေမရိကန္ႏို္င္ငံ၊ Webster တကၠသိုလ္၏ Master တန္း(MBA, MA)အတြက္ (၄၅%)အထူးပညာသင္ဆု

အေမရိကန္ႏို္င္ငံ၊ Webster တကၠသိုလ္၏ Master တန္း(MBA, MA)အတြက္ (၄၅%)အထူးပညာသင္ဆုကို(၂၀၁၆) ခုနစ္၊ မတ္လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မည္သည္႔ဘြဲ႔ရမဆိုMSIတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီအေမရိကန္ႏိုင္ငံစိန္႔လူး၀စ္ျပည္နယ္ မစ္ဆူရီျမိဳ႕ အေျခစိုက္ Websterတကၠသိုလ္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏ တိုက္ရိုက္ေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိဟြာဟင္ (HuaHin) ျမိဳ႕ ႏွင္႔ ခ်ာအမ္း (Cha- am) ျမိဳ႕တြင္ Campus (၂) ခုျဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္လ်က္ရွိျပီး (၂၀၀၄) ခုနစ္မွစ Myanmar Search International (MSI) ႏိုင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္အထူးပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိရာ(၂၀၁၆) ခုနစ္ မတ္လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္ Webster တကၠသိုလ္၏ မာစတာတန္းကိုတက္ေရာက္မည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုခ်ီးျမွင္႔ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊၄င္းပညာသင္ဆုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားမွ မည္သည္႔ဘြဲ႔ဒီဂရီမဆုိရရွိထားျပီးသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိထားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီးပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာေငြပမာဏရာခိုင္နႈန္းမွာေက်ာင္းလခ၏ (၄၅%)ကိုကင္းလြတ္ေလ်ာ႔ခ်ေပးမည္႔ ပညာသင္ဆုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းပညာသင္ဆုကိုအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏တိုက္ရိုက္    ေက်ာင္းခြဲျဖစ္ေသာထိုင္းအေျခစိုက္ Webster တကၠသိုလ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာMSI ရံုးခန္းအမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ၊ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၌္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင္႔ဇန္န၀ါရီလ(၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီးလူကိုယ္တိုင္လာေေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းကိုMyanmar Search International (MSI) ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
 Webster University သည္  Liberal Arts ကိုအထူးျပဳသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိျပီး ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀) တိုင္တိုင္ သက္တမ္းရွိေသာအေမရိကန္အေျခစိုက္တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။Webster University ၏ မာစတာတန္းအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Master of Business Administration (MBA), Master of Arts in International Relations (MA), &Masterof Arts in Media Communications (MA) တို႕ျဖစ္ျပီးMaster of Business Administration (MBA) တြင္ပံုမွန္တန္းႏွင္႔အထူးျပဳဘာသာရပ္အေနျဖင္႔ Finance , HR Management , IT Management , Marketing တို႔ကိုသင္ၾကားေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။ Duration အေနျဖင္႔ ပံုမွန္ MBA တန္းအတြက္ (၁၅) လသာၾကာျမင္႔ျပီးအထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ၾကာျမွင္႔ခ်ိန္မွာ (၂၃) လ ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းစရိတ္ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မွာ- MBA (ပံုမွန္) တန္းအတြက္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ေသာထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသားအေနျဖင္႔ ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း(၁၀၀)ေက်ာ္ ၀န္းက်င္ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ MBA ( အထူးျပဳဘာသာရပ္) အတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း(၁၅၀) ေက်ာ္၀န္းက်င္ျဖင္႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မာစတာဘြဲ႔ဒီဂရီကိုအိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကုန္က်စရိတ္  သက္သာစြာျဖင္႔ ရယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။မာစတာတန္းအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ -IELTS (6.5) ျဖစ္ျပီး IELTS မရွိပါကWebster တကၠသိုလ္၏   English Placement Test (EPT) ကုိ (MSI) ရံုးခန္းတြင္ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း၍ ေျဖဆုိနုိင္ေၾကာင္းစိတ္၀င္စားသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ပညာေရးအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႔အတူ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း  အမွတ္(၂၃၄)၊ ဒုတိယထပ္(ညာ)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၀၀၃၇၆၁၆ ၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔  ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.