တကၠသိုလ္၀င္တန္း ဂုဏ္ထူး (၄) ဘာသာႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားပညာသင္ဆု (၈၀%) ကို MSI တြင္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ဂုဏ္ထူး (၄) ဘာသာႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားပညာသင္ဆု (၈၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကိုေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ MSI မွေလွ်ာက္ထားႏိုင္။

 
မေလးရွားႏုိင္ငံပီနန္ၿမိဳ႕ရွိ KDU တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မွျမန္မာႏုိင္ငံတကၠသိုလ္၀င္တန္း (၁၀) တန္းကိုဂုဏ္ထူး (၄)ဘာသာႏွင့္အထက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္ရာထိုပညာသင္ဆုမ်ားကိုMyanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုတည္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ပညာသင္ဆု (၈၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို (၂၀၁၆) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာဘာသာရပ္မ်ားမွာA-Level၊ Business၊ Design၊ Engineering၊ English၊ Hospitality, Tourism & Culinary Arts၊ IT & Games Technology ႏွင့္ Mass Communicationတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI)၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေသာဂုဏ္ထူး (၄) ဘာသာႏွင့္အထက္ရရွိသည္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို KDU မွ မိမိသင္ၾကားလိုသည္႔ ဘာသာရပ္၏ ေက်ာင္းလခ (၈၀)% ကိုေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွ သိရွိရသည္။ KDU သည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ပတလႅင္းဂ်ာရားၿမိဳ႕၌စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးယခုလက္ရွိ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ေနၾကသည္႔ ပီနန္ၿမိဳ႕ရွိ KDU တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္သည္ တတိယေျမာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းျဖစ္သည္။ KDU ၏ဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈ၊ေက်ာင္းတြင္းပုိင္းလက္ေတြ႔သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျပည္႔စံုမႈမ်ားတြင္ ၾကယ္ငါးပြင္႔အဆင္႔ကုိမေလးရွားနုိင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္ခံရရွိထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေစရန္ လက္ေတြ႔က်ေသာသင္ရုိးညႊန္းတန္းမ်ားျဖင္႔လက္ေတြ႔က်က်သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္လြယ္ကူေစရန္ အလုပ္သင္ သင္တန္းကာလမ်ားလံုေလာက္ၾကာျမင္႔စြာပူးတြဲပါ၀င္ျခင္း၊ နုိင္ငံတကာအဆင္႔ျမင္႔ကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ ပါတနာအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ Professional လက္မွတ္မ်ားအခ်ိန္တုိအတြင္းရယူနုိင္ျခင္း၊ ထူးခၽြန္လက္မွတ္ရလုပ္ငန္းအတြ႔အၾကံဳရင္႔က်က္ေသာ Master/ Ph.Dဆရာ/မ မ်ားမွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ၄င္းတကၠသုိလ္တြင္ သင္ၾကားေနေသာဘာသာရပ္အားလံုးကုိမေလးရွားနုိင္ငံပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ Malaysian Qualifications Agency (MQA) မွအျပည္႔အ၀ေထာက္ခံေပးမႈရရွိထားျခင္းတုိ႔ျဖင္႔ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာေကာလိပ္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံသိရွိရသည္။
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ မိမိ၏ပညာေရးဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုယူေဆာင္ၿပီး MSI ရံုးခန္း ျဖစ္ေသာအမွတ္ (၂၃၄) ၊ ဒုတိယထပ္ (ညာ) ၊ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ၊ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာဘာသာရပ္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားမႈရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးျမွင္႔တင္ခ်င္သူမ်ား KDU မွဖြင္႔လွစ္ထားေသာအဂၤလိပ္စာသင္တန္းကုိအခ်ိန္မကုန္ဘဲပူးတြဲတက္ေရာက္နုိင္သည္။ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ထူးခၽြန္ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၆) ဦးကိုပညာသင္ဆုမ်ားျဖင့္ MSI မွ ေလွ်ာက္ထားေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ (၉) ရက္ကိုေနာက္ဆံုးထားၿပီးလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after one month has been disabled.