nim1.jpg

Nanyang Institute of Management (NIM)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ႔တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ NIM သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံ Council of Private Education , Singapore Quality Private Education Organisation , Edu Trust Registered ႏွင့္ ISO 9001 : 2008 certified တြင္ ပုဂၢလိက ပိုင္ ပညာေရးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ - ခုႏွစ္ အတြက္ေကာက္ယူေသာ ပညာေရးစစ္တမ္း Jobs Central အရ Nanyang Institute of Management သည္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ - ၇ တြင္ရွိေသာ Most Preferred Private Education Institute လည္းျဖစ္သည္။  

အလုပ္သင္အေတြ႔အၾကံဳပါရရွိႏိုင္သည့္ NIM ရွိ ဒီပလိုမာဘာသာရပ္မ်ားမွာ-
    ဒီဂရီဘြဲ႔ ၾကိဳတန္းေက်ာင္းသားမ်ား ၊ အထက္တန္းေအာင္ေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ Diploma in Tourism and Hospitality Management ဘာသာရပ္
    ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရွိထား၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားေသာ သူမ်ားအတြက္ Post Graduate Diploma in Tourism and Hospitality Management ဒီဂရီဘြဲ႔လြန္တန္း ဘာသာရပ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္လိုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်င္းျဖစ္သည္။

    ထိုဒီပလိုမာဘာသာရပ္သည္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ ေလ့က်င့္ေပးမည့္ Internship ၊ စီမံကိန္းကာလ (၆) လ ကိုိ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အေမရိကန္ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းရွိ ဒူဘိုင္းကဲ႔သို႔ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္မည္။

    Our Strengths (NIM ၏ အားသာခ်က္)
    စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳျခင္း - ဘာသာရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကၽြမ္းက်င္အဆင္ျမင့္ ပညာရွင္မ်ားမွ ျပဌာန္းေပးထားျခင္း ၊ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အရည္အေသြးျပည့္မွီျပီး ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ အသိမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘာသာရပ္လည္းျဖစ္သည္။
    လက္ေတြ႔ခန္းမ်ားျဖင့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား - လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ Practical Lab မ်ား ၊ ဥပမာ - ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္းရွိ Front Office ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ ဟိုတယ္အိပ္ခန္းမ်ား ၊ ေဟာ္တယ္ဧည့္စာရင္းႏွင္ ခရီးသြားေလေၾကာင္း လက္မွတ္၀န္ေဆာင္မႈ နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ Opera ႏွင့္ Amadeus ကိုသီးသန္႔သင္ၾကားရသည့္ Computer Lab ခန္းမမ်ားကိုလည္း ထားရွိေပးထားသည္။
    Opera & Amadeus - ႏိုင္ငံတကာရွိ ေဟာ္တယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အဆင့္မွီေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ စနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ Opera ႏွင့္ Amadeus ကို ဒီပလိုမာအဆင့္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။
    Diploma ၏ အလုပ္သင္ကာလ (၆) လ အတြက္ ၾကယ္ (၆) ပြင့္ ေဟာ္တယ္ အပါအ၀င္ Partner ေဟာ္တယ္ေပါင္း (၁၆၂) ခုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ပါ၀င္သည္။
    လစာခံစားခြင့္ - အလုပ္သင္ကာလ၌ လစာခံစားခြင့္အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ စကၤာပူ ေဒၚလာ - ၅၀၀ မွ ၈၀၀ အထိရရွိႏိုင္သည္။
    မွတ္ခ်က္ - စကၤာပူႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြင္္းဆင္းမည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းမွ အခမဲ႔စီစဥ္ေပးမည္။
    ေက်ာင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ က်သင့္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေက်ာင္းသားဖက္မွ ကုန္က်ခံရမည္။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအေပၚ မူတည၍ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
  •     ေက်ာင္းလခ - စကၤာပူေဒၚလာ (၇၈၀၀) Diploma ၊ စကၤာပူေဒၚလာ (၁၂,၈၀၀) Post Graduate Diploma of Tourism and Hospitality Management
  •     ေလွ်ာက္ထားမႈကုန္က်ေငြ - စကၤာပူေဒၚလာ ၄၂၈ (GST 7% inclusive)

    NIM Management ဒီပလိုမာဘာသာရပ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ဒီဂရီဘာသာရပ္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ဆက္လက္ သင္ၾကားႏိုင္မည္။

    Further Study Courses for Undergraduate Students
    Advanced Diploma in Tourism and Hospitality Management (awarded by Nanyang Institute of Management)
    Bachelor of Hospitality Management (awarded by University of Ballarat, Australia)

    NIM မွ ေပးအပ္ေသာ Tourism and Hospitality Management ဒီပလိုမာဘာသာရပ္ၿပီးဆံုးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Bachelor of Hospitality from University of Ballarat , Australia ( ဒုတိယႏွစ္) ကို တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္။ NIM ဒီပလိုမာၿပီးေနာက္ University of Ballarat မွ Bachelor of Hospitality Management (BOH) ဘာသာရပ္ကို Nanyang Campus တြင္ပဲ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္။ လာမည့္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၊ ၂၇ ရက္ ထိုေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကို ၀င္ခြင့္ရရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ တြင္ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရန္ အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလိုပါက အမွတ္ (၂၃၄) ၊ ေရႊဘံုသာအလယ္လမ္း ၊ ဒုတိယထပ္(ညာ) ၊ ဖုန္း - ၀၁-၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၁- ၃၈၉၉၁၅ ၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ ႏွင့္ [email protected] သို႔ဆက္သြယ္စံုးစမ္းၿပီးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.