ၾသစေၾတးလ်ေထာက္ပံ႔ထားေသာ Federation University မွ MBA ဘြဲ႔ကုိစင္ကာပူနုိင္ငံNanyangတြင္သင္ယူနုိင္ျပီ

            Nanyangတကၠသိုလ္သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ပုဂၢလိကတတၠသုိလ္မ်ားတြင္ Ranking TOP 10 စာရင္း၀င္တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္သည္႔အျပင္စင္ကာပူနုိင္ငံ၏ Edu -Trust ကုိရရွိထားေသာေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထုိNanyangတကၠသုိလ္တြင္MBA အျပင္ Tourism and Hospitality Management/ Construction Engineering/ Management ဘာသာရပ္မ်ားနွင္႔ စီးပြားေရးနွင္႔သက္ဆုိင္ေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဘ႔ြဲၾကိဳ/ ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းမ်ားကုိလဲတက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ Nanyangတကၠသုိလ္ရွိ MBA သည္ Federation University Australia မွ တုိက္ရုိက္ေပးအပ္ေသာမာစတာဘြဲ႔ဒီဂရီျဖစ္သည္။ Federation တကၠသုိလ္သည္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္နွစ္ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္အေတြ႔အၾကံဳရွိေနျပီျဖစ္ျပီးၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ တတိယေရွးအက်ဆံုးျဖစ္ေသာတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ ထုိတကၠသုိလ္သည္ Federation University Australia နွင္႔ Monash University's Gippsland Campus တုိ႔ပူးေပါင္းဖြင္႔လွစ္ထားျပီး နုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားမ်ားအ၀ါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေပါင္း25,000 ေက်ာ္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိတကၠသုိလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်အစုိးရ၏ေထာက္ပံ႔မႈျဖင္႔တည္ေထာင္ထားျပီး Association of Commonwealth University ၏အဖြဲ႔အ၀င္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ၄င္းတကၠသုိလ္မွဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္ျပည္႔အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈရာခုိင္ႏွုဳန္းမွာ(80%)ေက်ာ္ရွိျပီး(၄နွစ္)ဆက္တုိက္ထုိျပည္နယ္ရွိတကၠသိုလ္မ်ားထဲတြင္ အလုပ္အကုိင္အမ်ားဆံုးရရွိေသာတကၠသုလ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိ  The Good University Guide အဖြဲ႔အစည္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
               ထုိေၾကာင္႔ Nanyangတကၠသိုလ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံမွေပးအပ္ေသာမာစတာဘြဲ႔ဒီဂရီကုိတက္ေရာက္ခ်င္ေသာသူမ်ားသည္ Bachelor Degree တန္းကုိျပီးေျမွာက္ေအာင္ျမင္ထားျပီးအလုပ္အေတြ႔အၾကံု ၅ နွစ္ အနည္းဆံုးရွိရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ အဂၤလိပ္စာလုိအပ္ခ်က္အေနျဖင္႔ IELTS (6.0) ကုိရရွိထားရမည္ျဖစ္ျပီးသတ္မွတ္ထားေသာအဂၤလိပ္စာ Level ကုိမမွီပါကေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာEnglish Language Proficiency Assessment Test ကုိေျဖဆုိရမည္ပာု Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွသိရရွိရသည္။ MBA တက္ေရာက္ရမည္႔ၾကာျမင္႔ခ်ိန္ကာလမွာ(၁ နွစ္) သာျဖစ္ျပီးကုန္က်မည္႔ေက်ာင္းလခမွာစင္ကာပူေဒၚလာ (SGD 29,248) ျဖစ္သည္။ ယခုလာမည္႔ July လေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္အတြက္ တက္ေရာက္လုိေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစင္ကာပူေဒၚလာ (SGD 3,000)  နွင္႔ Laptop တစ္လံုးကုိခံစားခြင္႔ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းMSI မွမန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလိႈင္ထံမွသိရွိရပါသည္။
            ေဒၚစုစုလိႈင္မွဆက္လက္၍  “ကမာၻနုိင္ငံအီသီးသီးမွာဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိထားတဲ႔ ပညာတတ္လူငယ္ေတြ သူတုိ႔၏အနာဂတ္ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းရရွိျပီး  ဘ၀ကုိတင္႔ေတာင္႔တင္႔တယ္ ေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၾကုိးစားေနၾကတယ္။ ကမာၻစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္နွင္႔အမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာလဲနုိင္ငံတကာအဆင္႔မွီကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ျပီး MBA (Master Of Business Administration)ပညာတတ္လူငယ္ေတြကုိအလုပ္ခန္႔လာၾကပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအပါအ၀င္နုိင္ငံတကာမွာလဲဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိထားျပီးအလုပ္အေတြ႔အၾကံဳရွိျပီးတဲ႔သူေတြကလဲထပ္ျပီးမိမိတုိ႔ရဲ႔ ုကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျမွင္႔တင္ဖုိ႔အတြက္ MBA ကုိတက္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာေနပါတယ္။” ပာုဆုိသည္။
              ထုိNangangတကၠသိုလ္ရွိ Federation University Australia မွေပးအပ္ေသာ MBA ဘြဲ႔ရရွိထားသူသည္ Business Analysis Consultant/ Customer Solutions Manager/Product Manager အျဖစ္လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္နုိင္ပါသည္။ စင္ကာပူနုိင္ငံတြင္ မာစတာဘြဲ႔ဒီဂရီျဖင္႔ လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ေယာက္၏ အနည္းဆံုးနွင္႔ အမ်ားဆံုးလစာမွာတစ္လလွ်င္ Business Analysis Consultant (S$ 2,800- S$ 5,000)/ Customer Solutions Manager (S$ 2,800- S$ 5,000)/ Strategic Business Analysis Manager (S$ 2,800- S$ 7,000)/ Product Manager (S$ 2,800- S$ 7,800)/ Research & Development Manager (S$ 2,800- S$ 7,800)/ Program Manager (S$ 2,800- S$ 7,800)/ Marketing Manager (S$ 2,800- S$ 7,800)/ Strategic Business Development Leader (S$ 2,800- S$ 7,800)/ Project Leader (S$ 2,800- S$ 8,000) တုိ႔အျပင္ အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳ နွင္႔ Training Level တုိ႔အေပၚမူတည္ျပီးရရွိနုိင္ပါေသးသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက Myanmar Search International (MIS) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းအမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.