နုိင္ငံတကာလူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားမႈမ်ားလာေသာHospitality and Tourismကုိအိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံတြင္သင္ယူနုိင္

                  ယေန႔ေခတ္ကမၻာၾကီးသည္ လံုးရာမွ ျပားလာျပီပာုပညာရွင္တုိ႔ဆုိစမွတ္တြင္ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ဆုိစမွတ္တြင္ခဲ႔သည္႔အတုိင္း ကမာၻၾကီးသည္ျပားလာခဲ႔သည္မွာကၽြနု္ပ္တုိ႔လူသားအားလံုးခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ယေန႔ေခတ္တြင္လူမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုိ႔ အလြယ္တကူသြားလာနုိင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔သြားလာရာတြင္ ခရီးသြားလူမ်ားသည္ နုိင္ငံတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စရုိက္နွင္႔ သြားလာေနထုိင္ပံုတုိ႔ကုိ သင္ယူအတုယူလာခဲ႔ၾကရာေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိခရီးသြားလူမ်ားအတြက္ သာမကကမာၻ႔နုိင္ငံမ်ားမွာရွိေသာ လူသားအားလံုးစိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရလာေစရန္ဖန္းတီးျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ကမာၻ႔ခရီးသြားမ်ားအဆင္ေျပေစရန္၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္နွင္႔ ထိုသူတို႔ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္မႈမ်ားကုိ အဓိကထားဦးစားေပးပါသည္။  ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာျပီး လူအမ်ားစိတ္၀င္စားေသာဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနနုိင္ခဲ႔သည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း(Hospitality) ႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ(Tourism) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အဓိကေနရာယူ ၀င္ေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ထို႔ၿပင္  ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘ႑ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္လဲအေရးပါအရာေရာက္လာေစသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အာရုံစိုက္ၿခင္းကိုခံရေသာဘာသာရပ္တစ္ခုၿဖစ္လာသည္။ Tourism Management သည္ အဓိကအားျဖင္႔ ခရီးသြားလာမႈနွင္႔ သက္ဆုိင္ျပီး Hospitality Management သည္ အေရးၾကီးေသာဧည့္ေဂဟာ၀န္ေဆာင္မႈက႑တစ္ခုမွပါ၀င္လာခဲ႔သည္။ Hospitality & Tourism ဘာသာရပ္ကို ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၿဖစ္ေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံထိုင္းႏိုင္ငံစင္ကာပူႏိုင္ငံစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။
               ကမာၻ႔နုိင္ငံမ်ားတြင္ Hospitality Management ေက်ာင္းနွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္အေကာင္းဆံုး၊ အေက်ာ္ၾကားဆံုးနုိင္ငံမွာ ျပင္သစ္နုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ မေလးရွားနုိင္ငံရွိ Hospitality Management သည္ ျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ားေနာက္တြင္ ဒုတိယအေကာင္းဆံုး နုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေႀကာင့္Taylor's School of Hospitality and Tourism Management သည္ မေလးရွားနုိင္ငံတြင္ ပထမ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ Hospitality and Tourism ဘာသာရပ္အတြက္ Platinum Awardဆုကုိရရွိထားျပီး ၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္လဲ Malaysia Qualifications Agency (MQA) မွ Tire-6 Outstanding Awardကုိထပ္မံ ၿပီးရရွိခဲ့သည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ Taylor’s ဒီပလိုမာတန္းအတြက္၀င္ခြင့္သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၊ ေမလ၊ ႀသဂုတ္လ ၿဖစ္ၿပီးGCE `O’ Level တို႔ၿဖစ္သည္။ဒီဂရီတန္းအတြက္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ၀င္ခြင့္သက္မွတ္ခ်က္မွာ-မတ္လ၊ ႀသဂုတ္လတို႔ၿဖစ္၍ GCE `A’ ရွိရမည္ၿဖစ္၍တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ျပီးတစ္ဘာသာလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ၆၀ နွင္႔အထက္ရွိရမည္။ ထုိေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင္႔ IELTS ရမွတ္ 5.5 ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး TOFEL(550), (paper) 525 (သုိ႔) (Computer) 195 (သုိ႔) (Internet) 70 အနဲဆံုးရရွိထားသူသည္ Diploma အတန္းကုိ ၁ နွစ္ ေက်ာ္သင္ယူရမည္ျဖစ္ သည္။ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ထုိဘာသာရပ္ကုိမေလးရွားနုိင္ငံရွိ Taylor's Universtiy တစ္ခုတည္းသာမက Sunway University, UCSI Universtiy, INTI International University & Colleges နွင္႔ SEGI University မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊စင္ကာပူနုိင္ငံရွိေက်ာင္းမ်ားတြက္ တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင္႔ Kaplan Higher Education Academy, psb Academy နွင္႔ TMC Academy မ်ားတြင္သြားေရာက္သင္ယူေလ႔လာနုိင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား အလိုက္လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကံဳ ရေစရန္ (Internship) အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္လ (သို႔) သံုးလထည့္သြင္းစီစဥ္ေပးထားေသာ တကၠသုိလ္မ်ားလဲရွိပါသည္။
                 Hospitality& Tourism Management ဘာသာရပ္ကို္နုိင္ငံတကာတြင္ အဓိကဦးစားေပးသင္ယူလာၿပီးအျပင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားနွင္႔ ပာုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အလုပ္အကိုင္ မ်ားစြာပြင့္လင္းလာတဲ႔အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လဲ ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာပညာရပ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင္႔လွစ္လာသည္။ ထို႔႔အျပင္ ကမာ႔ၻနုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း Hospitality and Tourism Management ျဖင္႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိထားေသာ ပညာတတ္လူငယ္အမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားအားသာလ်က္ရွိသည္။ Hospitality and Tourism Management ျဖင္႔ဘြဲ႔ဒီဂရီရရွိထားသူမ်ား၏အနိမ္႔ဆံုးလစာမွာတစ္လလွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ $ 2,500 ခန္႔ျဖစ္၍ အျမင္႔ဆံုးလစာေငြမွာ $ 10,000 ခန္႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ တစ္လလ်ွင္ (SGD $ 2,300) ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳ ဘြဲ႔ ဒီဂရီကိုရယူလိုေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေသးစိတ္ စံုစမ္းေဆြးေႏြးလုိပါက Myanmar Search International (MIS) နုိင္ငံျခား ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.