အခ်ိန္တုိအတြင္းထိေရာက္စြာသင္ၾကားနုိင္တဲ႔အဂၤလိပ္စာ Program Kaplan တကၠသိုလ္တြင္ စတင္သင္ယူနုိင္ျပီ။

                  တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာနုိင္ငံတုိင္းတြင္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာသာဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚရပ္တည္လာခဲ႔ျပီးအဂၤလိပ္စာကုိနုိင္ငံတကာသံုးဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားကုိေရးဖတ္ေျပာဆုိနုိင္ျခင္းအားျဖင္႔ နုိင္ငံတကာႏွင္႔ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ နုိင္ငံ႔အေရးမ်ားကုိပုိင္နုိင္ကၽြမ္းက်င္စြာ နုိင္ငံတကာနွင္႔ရင္ေဘာင္တန္း၍ လုပ္ေဆာင္နုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင္႔ယေန႔ေခတ္တြင္လူငယ္အမ်ားစုသည္ နုိင္ငံတကာရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္သြားေရာက္ပညာသင္ေလ႔လာေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ထုိအခါတြင္အဂၤလိပ္စာကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ထားမွသာ နုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား/ ဆရာဆရာမမ်ားနွင္႔ လြယ္ကူစြာဆက္ဆံနုိင္မည္ျဖစ္ျပီးနုိင္ငံတကာနွင္႔ ပုိမိုရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္မႈမ်ားျပားလာမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔နုိင္ငံတကာရွိတကၠသိုလ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကုိ အဓိက၀င္ခြင္႔သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင္႔ အမွတ္မ်ား၊ Grade မ်ားစနစ္တက်သတ္မွတ္ကာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကုိမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာစစ္ေဆးသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင္႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာအမွတ္မ်ားရမွသာေမဂ်ာဘာသာရပ္မ်ားကုိတုိက္ရုိက္တက္ေရာက္နုိင္ျပီး၄င္းအမွတ္မ်ားမရပါကသက္ဆုိင္ရာအဆင္႔နွင္႔ညီမွ်ေသာအဂၤလိပ္စာအတန္းကုိပထမအဆင္႔အေနျဖင္႔ ၀င္ေရာက္တက္ေရာက္ျခင္းျဖင္႔ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကုိပညာသင္ၾကားရာတြင္ နုိင္ငံတကာအဆင္႔မွီေအာင္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ နုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ English Experience Programme (EEP) ကုိ Kaplan တကၠသုိလ္တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္လုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွ သိရွိရပါသည္။
               English Experience Programme (EEP) ကုိစင္ကာပူနုိင္ငံရွိ Kaplan တကၠသုိလ္တြင္ (၃ပတ္) အတြင္း ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာသင္စနစ္မ်ားျဖင္႔ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာသင္ၾကားနုိင္သည္။ ။၄င္းကာလျပီးေျမာက္သည္နွင္႔ ရရွိနုိင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ-
၁။ တုိေတာင္းေသာကာလအတြင္းအဂၤလိပ္စာ (4 Skills) ကုိကၽြမ္းက်င္စြာ native speaker မ်ားျဖင္႔ အျပန္အလွန္သင္ယူနုိင္ျခင္း။
၂။ နုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားမ်ားနွင္႔ ရင္းနွီးပြင္႔လင္းစြာေျပာဆုိဆက္ဆံနုိင္ျခင္း။
၃။ နုိင္ငံျခားမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးကဲ႔သုိ႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိနုိင္ျခင္း။
၄။ Kaplan တကၠသုိလ္တြင္ သင္ေထာက္ကူးပစၥည္းျပည္႔စံုစြာျဖင္႔ ပညာသင္ၾကားမႈအေတြ႔အၾကံဳရရွိျခင္း။
၅။ အျပန္အလွန္ပြင္႔လင္းစြာေဆြးေႏြးနုိင္ေသာဆရာမ်ားျဖင္႔ သင္ၾကားနုိင္ျခင္း။
၆။ Oral Presentation အေတြ႔အၾကံုမ်ားရရွိျခင္း။
၇။ Kaplan တကၠသိုလ္၏ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိျခင္း           တုိ႔ျဖစ္သည္။
              ထုိဘာသာရပ္ကုိတက္ေရာက္နုိင္မည္႔ အသက္အပုိင္းအျခားမွာ ၁၅ နွစ္နွင္႔အထက္ျဖစ္ျပီးေက်ာင္းလခမွာစင္ကာပူေဒၚလာ(SGD $ 1070) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဖြင္႔ခ်ိန္မွာ- ၾသဂုတ္၊ ေအာက္တုိဘာနွင္႔ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ တက္ေရာက္နုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွသိရွိရပါသည္။ MSI မွ တာ၀န္ရွိသူ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလိႈင္မွ “သံုးပတ္ၾကာအဂၤလိပ္စာသင္တန္းကာလကတုိေတာင္းေပမဲ႔ တကယ္ထိေရာက္မႈရွိတဲ႔ Program တစ္ခုပါ။ နုိင္ငံတကာပညာေရးကုိစိတ္၀င္စားတဲ႔ ေက်ာင္းသားနဲ႔မိဘေတြ စင္ကာပူနုိင္ငံကုိအလည္အပတ္ခရီးစဥ္တစ္ခုတည္းအတြက္ဦးတည္ျပီးသြားတာထက္စာရင္ ဒီလုိစနစ္တက်စီစဥ္ျပီးပညာေရးအတြက္လဲအေထာက္အကူျဖစ္မဲ႔ အခ်ိန္တုိသင္တန္းကာလတစ္ခုကုိတက္ေရာက္ျပီးအားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာအလည္အပတ္သြားလုိ႔တဲ႔အတြက္ ဘုရားလဲဖူးလိပ္ဥလဲတူးဆုိတဲ႔ ေရွးစကားပံုအတုိင္းအက်ိဳးအျမတ္နွစ္ခုကုိေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာစြာနဲ႔ တစ္ျပုိင္တည္းရနုိင္ပါတယ္” ပာုဆုိသည္။
            အေသးစိတ္စံုစမ္းေဆြးေႏြးလုိပါကအေသးစံုစမ္းေဆးေႏြးလုိလွ်င္ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔လာေရာက္ေမးျမန္းနုိင္သည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.