ေခတ္တစ္ေခတ္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေသာ IR ဘာသာရပ္ကုိ Webster တကၠသိုလ္တြင္သင္ယူနုိင္ျပီ

         ျမန္မာနုိင္ငံမွာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႔ေသာ International Relation (IR)ဘာသာရပ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား/သူ လူငယ္မ်ား ျပန္လည္၍စိတ္၀င္တစားသင္ယူမႈမ်ားျပားလာျပီး၊ အမ်ားအားျဖင္႔နုိင္ငံအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွား လုပ္ကုိင္လုိေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေၾကာင္႔ ယေန႔ေခတ္တြင္ International Relation (နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး)သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္လာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ထုိ International Relation (IR) သည္ နုိင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာနုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ကုိအဓိကထားဦးစားေပးေလ႔လာရေသာဘာသာရပ္တစ္ခုသာမကယခုအခါ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လဲနုိင္ငံတုိးတက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင္႔ ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးေနျပီျဖစ္သည္။ IR သည္ ကမာၻေပၚရွိနုိင္ငံတစ္ခုနွင္႔ တစ္ခုဆက္စပ္မႈ၊ ဆက္သြယ္မႈ၊ အစိုးရ၊ နုိင္ငံေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးနွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သမုိင္း၊ ပစၥဳပၸာန္ နွင္႔ အနာဂတ္ကာလတို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိသင္ၾကားရေသာဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။
              ကမာၻနုိင္ငံမ်ားတြင္နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးမ်ားသည္ တစ္ေန႔နွင္႔တစ္ေန႔လုိက္ျပီးေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ နုိင္ငံေရးသည္လည္းတစ္နုိင္ငံနွင္႔ တစ္နုိင္ငံကုိနုိင္ယွဥ္ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ကြဲျပားျခားနားေသာနုိင္ငံေရးရွိသည္ကုိ အတိတ္ကာလမွစ၍ ယေန႔ေခတ္ထိပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္နုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီကုိအဓိကထားအသံုးျပဳေသာနုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္နုိင္ငံသည္ ဘုရင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာနုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဘုရင္အမိန္႔မ်ားကုိနာခံ၍ ဒီမုိကေရစီနွင္႔ ဗ်ဴရုိကေရစီတုိ႔ေရာေထြးေနေသာနုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး ရွုေထာင္႔မွၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ နုိင္ငံတကာစီးပြားေရးသည္လဲနုိင္ငံေရးကဲ႔သုိ႔ပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ လူမႈေရးနွင္႔ပတ္သက္၍ လည္းတစ္နုိင္ငံနွင္႔တစ္နုိင္ငံဆက္သြယ္နုိင္ရန္ ထုိနုိင္ငံမ်ား၏ ရုိးရာ၊ ဓေလ႔၊ ေနထုိင္မႈပံုစံ၊ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမွာက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကုိလည္းသိရသည္။
              ထုိ IR (BA International Relation)ကုိစိတ္၀င္စားစြာတက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ထုိင္းနုိင္ငံ Hua Hin (ပာြာပာင္) ၿမိဳ႕ရွိအေမရိကန္နုိင္ငံအေျခစိုက္ျဖစ္ေသာ Webster University တြင္တက္ေရာက္သင္ၾကားနုိင္သည္။ Webster University သည္ လြန္ခဲ႔ေသာနွစ္ေပါင္း ၉၉ နွစ္ကပင္ အေမရိကန္နုိင္ငံတြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီးေနာက္တၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲေပါင္း (၁၀ ခု)ျဖင္႔ ယေန႔ထက္တုိင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာအေမရိကန္ုတကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ျပီးအေမရိကန္နုိင္ငံနွင္႔ တစ္ျခားနုိင္ငံရွိ Webster University မ်ားသုိ႔ Semester အလိုက္အခ်ိန္မေရႊးသြားေရာက္တက္နုိင္သည္ကုိလည္း MSI ေျပာၾကားခ်က္အရပင္သိရွိရပါသည္။
              ဘြဲ႔ဒီဂရီတန္းအတြက္ ၀င္ခြင္႔သတ္မွတ္ခ်က္မွာ-ျမန္မာနုိင္ငံ၏တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူ/ GCE "O" Level/ IGCSE/ GCE "A" Level/ IB (International Bacculuate)/ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရတကၠသိုလ္မွ IR ဘာသာရပ္ျဖင္႔တက္ေရာက္ဆဲတက္ေရာက္ျပီးေသာေက်ာင္းသားမ်ား/ IR နွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာဘာသာရပ္မ်ားကုိတက္ေရာက္ထားေသာေက်ာင္းသားမ်ားMyanmar Search International  (MSI) မွတဆင္႔ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ-  IELTS (6.0) ၊ (သို႔) TOEFL  (550) ရွိထားသင့္သည္။ ၎ရမွတ္မ်ားမရွိပါကWebster တကၠသိုလ္၏ အဂၤလိပ္စာ English Placement Test (EPT) ကုိ (MSI) ရံုးခန္းတြင္ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း၍ေျဖဆုိနုိင္သည္။ ၎ဘာသာရပ္ကုိ (၄)နွစ္တက္ရမည္ျဖစ္ျပီးတစ္နွစ္လွ်င္ ကုန္က်မည္႔ေက်ာင္းလခမွာ-ထုိင္းဘတ္ေငြ (360,000 Baht)/အေမရိကန္ေဒၚလာ($ 11,250)ျဖစ္ေၾကာင္း MSIႏိုင္ငံၿခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမွသိရွိရသည္။ BA International Relation ျပီးလ်ွင္ဘြဲ႔လြန္တန္းျဖစ္ေသာMA International Relation ကုိထုိင္းနုိင္ငံဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ရွိWebster တကၠသိုလ္တြင္ပညာသင္ဆုျဖင္႔ဆက္လက္တက္ေရာက္နုိင္သည္။ သင္ႀကားမႈကာလမွာ(၁၅ လ)ႀကာၿမင့္မည္ျဖစ္ၿပီးေက်ာင္းလခအျပီးအစီးမွာထုိင္းဘတ္ေငြ (513,540 Baht)/ အေမရိကန္ေဒၚလာ ( $ 15,673)သာ ျဖစ္သည္။  Webster University တြင္ တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားScholarship(ပညာသင္ဆုခံစားခြင့္)ကုိMSIမွတဆင္႔ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ (၃၀%) နွင္႔ (၅၀%) ပညာသင္ဆုမ်ားရွိေၾကာင္း MSI ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာေဒၚစုစုလွိဳင္မွသိရသည္။ ၄င္းမွဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မတုိင္ခင္မွာ IR ဘာသာရပ္ကုိနုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲတစ္ဦးရဲ႔ ပံ႔ပုိးကူညီမႈနွင္႔ ေအာင္ျမင္စြာဖြင္႔လွစ္နုိင္ခဲ႔ေပမဲ႔ ေနာက္ပုိင္းမွာ IR ဘာသာရပ္က၀မ္းနည္းစြာတျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔တယ္။ အခုေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၂ ေနာက္ပုိင္းကစျပီး IR ဘာသာရပ္ကုိ စိတ္၀င္စားသူျပန္လည္မ်ားျပားလာခဲ႔တယ္။ Webster တကၠသိုလ္မွာ IR ဘာသာရပ္ကုိသင္ယူေနတဲ႔ ျမန္မာေက်ာင္းသူေလးေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္အခုခ်ိန္ထိ စိတ္၀င္တစားသင္ယူေနတာကုိ ေတြ႔ရတဲ႔အတြက္ ဒီေက်ာင္းသူေလးေတြဘြဲ႔ရျပီးရင္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႔ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္လူငယ္ေတြျဖစ္လာနုိင္တယ္။ အခု Webster တကၠသိုလ္မွာထူးခၽြန္တဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိပညာသင္ဆုေတြေပးေနတဲ႔အတြက္ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႔ အေမရိကန္ပညာေရးကုိသင္ယူခ်င္တဲ႔ ေက်ာင္းသားတုိင္းေလွ်ာက္ထားဖုိ႔အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္” ပာုေျပာၾကားခဲ႔သည္။
              ပညာသင္ဆုျဖင္႔ စရိတ္သက္သာစြာ International Relationဘာသာရပ္ကုိတက္ေရာက္ခ်င္ ေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေသးစိတ္စံုစမ္းေဆြးေႏြးလုိလွ်င္ Myanmar Search International (MSI) နုိင္ငံျခားပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈရံုးခန္း အမွတ္ (234) ဒုတိယထပ္ (ညာ) ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္ဘေလာက္) ပန္းပဲတန္းျမိဳ႔နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၁-၂၅၀၉၂၉၊၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သုိ႔လာေရာက္ေမးျမန္းနုိင္သည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.